REGLUGERРSjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Snæfellinga 

1. grein.  Nafn sjóðsins og heimili

1.1. Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Snæfellinga, skammstafað Sjúkrasjóður VS.

1.2. Sjúkrasjóður VS er eign Verkalýðsfélags Snæfellinga. Heimili hans og varnarþing er í Snæfellsbæ.

2. grein.  Verkefni sjóðsins

2.1. Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs VS sem verða fyrir tekjumissi fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

2.2. Verkefni sjóðsins er enn fremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

3. grein.  Réttur til dagpeninga úr sjúkrasjóði

3.1. Rétt til dagpeninga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 4. gr.;

3.2. Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

3.3. Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði, sbr. þó gr. 5.8.

3.4. Heimilt er að greiða hlutfallslega dagpeninga ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.

3.5 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 4. gr.

3.6. Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

3.7. Þeir félagsmenn sem skráðir eru atvinnulausir eða eru í fæðingarorlofi halda áunnum réttindum í sjóðnum, greiði þeir félagsgjald af atvinnuleysisbótum og / eða fæðingar­orlofs­greiðslum. Skal hluti þess þá renna til sjúkrasjóðs á meðan á atvinnuleysi/fæðingarorlofi stendur.

4. grein.  Samskipti sjúkrasjóða

4.1. Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags innan ASÍ, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

4.2. Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

5. grein.  Dagpeningar

5.1. Dagpeningar eru veittir í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði) að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga.

5.2. Dagpeningar eru veittir í 90 daga (3 mánuði) að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna mjög alvarlegra veikinda maka.

5.3. Dagpeningar eru veittir í 90 daga (3 mánuði) að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

5.4. Dagpeningar skulu, að viðbættum launatekjum, greiðslum frá öðrum sjúkrasjóðum, bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Réttur fellur niður þegar sjóðsfélagi öðlast rétt til greiðslna frá Tryggingastofnun ríkisins eða lífeyrissjóði.

5.5. Sjóðstjórn er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 5.1, 5.2 og 5.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði miðað við launavísitölu pr. 1.7 2006 og tekur fjárhæðin sömu breytingum og hún.

5.6. Dagpeninga skv. 5.1, 5.2 og 5.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu.

5.7. Réttur til dagpeninga skv. 5.1.,  5.2. og 5.3. endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

5.8. Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 5.1 til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1% af launum í sjúkrasjóð, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjald atvinnurekanda er lægra en 1%.

5.9. . Réttur til dagpeninga stofnast frá þeim tíma er samningsbundinni eða lögbundinni kaupgreiðslu lýkur.

5.10. Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 360.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Bótafjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs pr. 1.1 2017 og tekur sömu breytingum og hún.

5.11. Sá sem lætur af störfum eftir að 67 ára aldri er náð eða vegna örorku skal halda rétti til dánarbóta úr sjóðnum í allt að 60 mánuði. Upphæðin skal lækka um sem nemur einum sextugasta við hvern almakansmánuð sem líður, þar til rétturinn fellur niður þegar sextíu mánuðir eru liðnir.

5.12. Þegar alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall ber að höndum eða aðrar óviðráðanlegar orsakir, sem sjóðsstjórn metur til fjárhagslegs eða atvinnulegs tjóns fyrir heimili félagsmanns, skal sjóðsstjórn heimilt að veita viðkomandi sérstakan styrk eftir nánari reglum sjúkra­sjóðs­stjórnar. Í þessu sambandi skal tekið tillit til þess, hvort heimilið hefur: Atvinnutekjur, bótatekjur frá almannatryggingum, bótarétt hjá tryggingafélagi eða nýtur sjúkrabóta. Þá ber sjóðsstjórn að taka tillit til fjölskyldustærðar og annarra aðstæðna heimilis hverju sinni.

5.13. Dagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

5.14. Dagpeningar greiðast ekki til ellilífeyrisþega eða þegar um varanlega örorku er að ræða.

6. grein.  Fyrning bótaréttar

6.1. Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.5.1 og 5.10.  fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

6.2. Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

7. grein.  Styrkir

7.1. Stjórn sjúkrasjóðs ákveður hámarksupphæðir styrkja skv. 7. gr. í reglum sínum ár hvert. Reglurnar skulu bornar undir aðalfund með sama hætti og reglugerð þessi samanber 20.gr. Styrkir félagsmanns miðast við greiðslu til sjóðsins síðastliðna 12 mánuði

7.2. Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmönnum styrki til kaupa á gleraugum , allt að 50% af andvirði gleraugna. Þó ekki oftar en einu sinni á hverju 2ja ára tímabili. Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til laser-augnaðgerða.

7.3. Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga vegna líkamsræktar, allt að 50% af kostnaði.

7.4. Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða úr sjóðnum hluta kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar og sjúkranudds og óhefðbundinna meðferðarúrræða allt að 50% af kostnaði.

7.5. Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til glasa-/smásjárfrjóvgunar, og ættleiðingar. Sjúkrasjóðsstjórn ákveður hámark styrkja í reglum sínum en styrkur getur aldrei orðið hærri upphæð en  nemur 50% af kostnaði. Skilyrði styrkveitingar er að viðkomandi hafi verið sjóðfélagi a.m.k. 12 mánuði samfellt.

7.6. Stjórn sjóðsins er heimilt að endurgreiða félagsmönnum skoðunargjald vegna krabbameinsskoðunar, þó ekki oftar en einu sinni á ári.

7.7. Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmönnum styrk til kaupa á heyrnartækjum, þó ekki oftar en á 3ja ára fresti. Styrkveitingin skal aldrei nema meira en 50% af kostnaði.

7.8. Heimilt að greiða ferðakostnað vegna veikinda félagsmanna eða barna þeirra, þegar almanna­tryggingar greiða ekki, sem hér segir: Vegna ferða út fyrir byggðarlagið samkvæmt vottorði læknis um að ferðin sé nauðsynleg, skal greiða sem svarar flugfargjaldi og/eða km. gjaldi samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands. Þó ekki oftar en tvisvar á 12 mánaða tímabili.

7.9. Heimilt er að veita styrk vegna tannlækninga sjóðfélaga. Sjóðsstjórn ákveður hámark styrkja í reglum sínum en styrkur getur aldrei orðið hærri upphæð en  nemur 50% af kostnaði.

7.10. Heimilt er að veita styrk vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingi, geðhjúkrunarfræðingi, félags- eða fjölskylduráðgjafa. Sjóðsstjórn ákveður hámark styrkja í reglum sínum en styrkur getur aldrei orðið hærri upphæð en nemur 50% af kostnaði

7.11. Heimilt er að greiða sjóðfélaga næstliðna 12 mánuði styrk vegna dvalar á Heilsustofnun. Styrkupphæð er ákveðin í reglum sjóðsstjórnar. Umsókn skal fylgja læknisvottorð frá þeim lækni sem sendi viðkomandi til dvalarinnar og dagsett kvittun frá Heilsustofnun.

7.12. Heimilt er að veita félagsmanni styrk að lokinni meðferð vegna áfengis-, spila- eða fíkniefnasýki. Styrkupphæð er greidd sem dagpeningar og tímalengd og upphæð er ákvörðuð af stjórn sjóðsins samkvæmt gr.5.4. Styrkur greiðist að lokinni meðferð

7.13. Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar, vegna krabbameinsrannsókna, hjartarannsókna, stoðtækjastyrkja o.þ.h. sem stjórn sjóðsins ákveður á hverjum tíma og geta sjóðsins leyfir.

7.14. Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni. Heimilt er einnig að verja fé til utanfélagsmanna í einstökum tilfellum, svo sem er alvarleg slys eða óhöpp verða sökum náttúruhamfara.  Í slíkum tilvikum þarf samþykki trúnaðarráðs.

7.15 verður : Stjórn sjóðsins er heimilt að veita fæðingarstyrki til félagsmanna.

7.16. Við ráðstöfun fjármuna skv. 7. gr. skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

8. grein.  Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

8.1. Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofum Verkalýðsfélags Snæfellinga. Greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir. Kostnað vegna afgreiðslu og skrifstofuhalds skal ákveða í samkomulagi milli stjórnar sjóðsins og félagsstjórnar.

8.2. Umsóknum skal skilað á þjónuskrifstofur félagsins á þar til gerðum eyðublöðum sem sjóðsstjórn lætur gera, lætur umsækjendum í té og birtir á heimasíðu félagsins. Umsókn skal fylgja læknisvottorð er tilgreini þann dag sem umsækjandi veiktist eða slasaðist og hvenær hann varð eða verður vinnufær á ný. Enn fremur skal fylgja vottorð vinnuveitanda um hvenær launagreiðslum lauk. Umsókn skal fylgja frumrit af dagsettri kvittun fyrir meðferð ef við á sem og ljósrit af síðasta launaseðli.Reikningar sem skilað er með umsóknum um styrk séu til komnir eftir að greiðslur hófust til sjóðsins og séu ekki eldri en 12 mánaða

8.3. Dagpeningar skulu greiddir mánaðarlega.

8.4. Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.

8.5. Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur, lög félagsins og starfs- og siðareglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

8.6 Umsækjandi skal, ef nauðsyn ber til að mati sjóðstjórnar, heimila trúnaðarlækni sjóðsins að sannreyna réttmæti framlagðra læknisvottorða og læknisskoðun ef þörf krefur.  Sjóðfélagi er verið hefur frá störfum vegna veikinda/slyss skal ef sjóðstjórn óskar, mæta í viðtal til starfsendurhæfingarráðgjafa sjóðsins og skoðun til trúnaðarlæknis eða annars aðila sem sjóðurinn tilnefnir ,sé þess óskað.

9. grein.  Geymd réttindi

9.1. Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið full­gildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.

9.2. Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

10. grein.  Tekjur

10.1. Tekjur sjóðsins eru samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

10.2. Vaxtatekjur og annar arður.

10.3. Gjafir, framlög og styrkir.

10.4. Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni. 

11. grein.  Stjórn og rekstur

11.1. Stjórn sjóðsins er skipuð þremur mönnum sem eru kosnir með sama hætti og stjórn félagsins til tveggja ára í senn.

11.2. Sjóðsstjórn ber ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.

11.3. Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum, lögum felagsins og starfs- og siðareglum.

11.4. Heimilt er að fela skrifstofu Verkalýðsfélags Snæfellinga fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum félagsins.

11.5. Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

12. grein.  Bókhald, reikningar og endurskoðun

12.1. Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endur­skoðanda fyrir aðalfund Verkalýðsfélags Snæfellinga sem jafnframt er aðalfundur sjóðsins.

12.2. Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 5. grein.

12.3. Halda skal bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum félagsins

12.4. Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv.lögum og starfsreglum félagsins, viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma. 

13. grein.  Úttekt óháðra eftirlitsaðila

13.1. Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ

13.2. Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

13.3. Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. 7. grein.

13.4. Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerðinni sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

14. grein.  Ávöxtun sjóðsins

14.1. Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:

  1. a) í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs,
  2. b) með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,í bönkum eða sparisjóðum,
  3. c) í bönkum eða spari­sjóðum,
  4. d) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11. gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.

15. grein.  Ráðstöfun fjármuna

15.1. Ávallt skal þess gætt að ráðstöfum sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.

15.2. Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 14.1

16. grein.  Lausn frá greiðsluskyldu

16.1. Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

17. grein.  Endurgreiðsla iðgjalda

17.1. Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

18. grein.  Upplýsingaskylda

18.1. Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins

19. grein.  Breyting á fjárhæðum og styrkjum

19.1. Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.

20. grein.  Breytingar á reglugerðinni

20.1. Breytingar á reglugerð þessari verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði. Tillögu til reglugerðabreytinga, sem einstakir félagsmenn vilja koma á framfæri, skal skila til félagsstjórnar eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.

20.2. Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

 

Reglugerð þessi samþykkt á aðalfundi Verkalýðsfélags Snæfellinga 13 .júní 2014 og breytt á aðalfundi 26.apríl 2018