LÖG VERKALÝÐSFÉLAGS SNÆFELLINGA

I. Kafli – Heiti félagsins, félagssvæði, tilgangur og starfssvið

1. grein – Nafn og hlutverk

Félagið heitir Verkalýðsfélag Snæfellinga. Starfs- og félagssvæði þess er Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær,Stykkishólmsbær,Helgafellssveit, Eyja- og Miklaholtshreppur
og Dalabyggð.
Félagið er aðili Starfsgreinasambandi Íslands, Sjómannasambandi Íslands og Landssambandi verslunar- og skrifstofufólks sem eru aðilar að Alþýðusambandi Íslands. Einnig getur félagið sótt um og gerst aðili að öðrum landssamböndum ef það er talið eiga við vegna starfsgreina.

2. grein – Heimili og varnarþing

Heimili félagsins og varnarþing er í Snæfellsbæ. Félagið rekur þjónustuskrifstofur á Grundarfirði og í Stykkishólmi.

3. grein – Tilgangur

Tilgangur félagsins er:
 Að sameina allt launafólk sem starfar á félagssvæðinu sbr. 1. tölulið 4. gr.
 Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna, svo sem með því að semja um kaup og kjör, bættan aðbúnað við vinnu og gæta þess að ekki sé gengið á rétt félagsmanna.
 Að vinna að fræðslu- og menningarmálum.
 Að efla þekkingu félagsmanna og trúnaðarmanna félagsins á réttindamálum á vinnumarkaði og upplýsa þá um réttindi þeirra og skyldur.
 Að hafa vinsamlegt samstarf við önnur stéttarfélög.

4. grein – Starfssvið

Félagið kappkostar að standa vörð um hagsmunamál félagsmanna sem starfa við einhverja eftirtalinna starfsgreina eða öðrum hliðstæðum sem til staðar eru eða skapast kunna og samningar félagsins ná til. Þetta á við svo sem um:
1) Allt launafólk sem vinnur að/við/sem:
a) hvers konar vinnslu sjávarafurða og fiskeldi,
b) almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum, alidýrarækt og ræktun hverskonar,
c) slátrun, afurðastöðvar og mjölvinnslu hvers konar,
d) sjúkrahús, heilsuhæli, dvalarheimili og aðrar hliðstæðar stofnanir, svo sem heimilisaðstoð, liðveitendur, persónuleg þjónusta við fatlaða einstaklinga og önnur aðstoð við aldraða og fatlaða,
e) veitinga- og gistihús og hverskonar ferðaþjónustu,
f) ræstingar, þrif, hreingerningar og sorphreinsun,
g) fjarvinnslu, skráningu og hliðstæð störf,
h) varðstörf, öryggisvörslu, fjármunaflutninga, dyraverðir, næturverðir og vaktmenn,
i) matsveinar, matartæknar, matráðar og starfsfólk í mötuneytum svo og ráðskonur og matráðar á bændabýlum,
j) lestun og losun skipa og hverskonar annarra flutningatækja, svo og móttöku og frágang farma,
k) olíu-, ryðvarnar-, bón-, smur- og bensínstöðvar,
l) dekkja-, bifreiða-, járn-og vélaverkstæði,
m) orkufrekan iðnað, jarðgangnagerð, virkjanir og aðrar sambærilegar stórframkvæmdir,
n) hafnargerð, vegagerð, skurðgröft, flutninga og efnisflutninga hvers konar,
o) aðstoðarmenn fagmanna í iðnaði, í byggingariðnaði, þar með talið það starfsfólk sem vinnur að húsbyggingum og efnisflutningum í sambandi við húsbyggingar, svo og aðstoðarmenn fagmanna í járniðnaði, skipasmíði, blikksmíði og öðrum þungaiðnaði,
p) bifreiða- og tækjastjórnendur sem stjórna hvers konar tækjum í eigu annarra,
q) hvers konar iðnframleiðslu,
r) vélstjórar í frystihúsum og verksmiðjum,
s) beitningu og uppstokkun í landi svo og nóta-, neta-, og veiðarfæragerð hverskonar.
2) Allt það launafólk er starfar í þjónustu ríkis eða sveitarfélaga og samningar félagsins ná til.
3) Verslunar- og skrifstofufólk.
4) Sjómenn.
5) Starfsmenn í málmiðnaði, byggingariðnaði og skrúðgarðyrkju.

5. grein – Skipting deilda og hlutverk

Félagið er deildaskipt eftir starfsgreinum þar sem hópar launafólks er hafa sérstöðu um fagleg málefni og kaup og kjör eiga samleið. Þær eru:
1. SD – Sjómannadeild.
2. DVS – Deild verslunar- og skrifstofufólks.
3. DRS – Deild starfsfólks hjá ríki og sveitarfélögum.
4. AD – Almenn deild starfsfóks í matvæla-, flutninga- og þjónustugreinum, iðnaði og við bygginga- og mannvirkjagerð.

Deildirnar kjósa sér stjórn sem í skulu eiga sæti þrír aðalmenn og tveir til vara. Deildirnar fara með kjaramál og önnur sérmál sín í samráði við stjórn félagsins. Yfirstjórn og fjármál skulu vera á hendi stjórnar félagsins. Kostnaður af starfsemi deilda greiðist úr félagssjóði en allar fjárskuldbindingar verða áður að hljóta samþykki félagsstjórnar.

Reglugerð um starfssvið deildar og breytingar á henni skal hljóta samþykki aðalfundar félagsins með meirihluta greiddra atkvæða.

Að fengnu samþykki trúnaðarráðs er heimilt að stofna nýjar deildir innan félagsins.

II. Kafli – Innganga í félagið og úrsögn

6. grein – Inngönguskilyrði

Inngöngu í félagið geta þeir fengið sem:
a) Vinna þau störf sem falla undir kjarasamninga þeirra landssambanda sem getið er í 1. grein
b) Eru fullra 16 ára. Börn undir 16 ára sem vinna á félagssvæði félagsins, geta leitað aðstoðar félagsins, þó svo að þau greiði ekki félagsgjöld.
c) Standa ekki í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan ASÍ.

7. grein – Innganga í félagið

Allir þeir sem uppfylla ákvæði 6. gr. og greiða til félagsins eiga þess kost að óska eftir inngöngu í félagið.
Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með skriflegri inntökubeiðni. Aðild að félaginu skal staðfest af skrifstofu félagsins þegar umsækjandi hefur greitt félagsgjald í 4 mánuði. Nú hefur launamaður sem ekki hefur sótt um félagsaðild, greitt félagsgjald í samræmi við ákvörðun aðalfundar félagsins á hverjum tíma, skal félagið innan 6 mánaða eftir að félagsgjaldi var fyrst skilað senda viðkomandi tilkynningu um greiðslur og staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 14 daga frá dagsetningu tilkynningarinnar telst hann orðinn félagsmaður.
Ekki er þörf sérstakrar staðfestingar ef fjarvera úr félaginu varir eigi lengur en 12 mánuði samfellt.
Um iðgjöld þeirra sem ekki kjósa að gerast félagsmenn, gilda ákvæði kjarasamninga félagsins á hverjum tíma. Sé vafi um rétt til aðildar skal stjórn úrskurða um málið. Unnt er að skjóta þeirri ákvörðun til úrskurðar trúnaðarráðs og úrskurði þess til miðstjórnar ASÍ.

8. grein – Aukafélagar

Heimilt er að taka í félagið sem aukafélaga þá sem greiða til félagsins en hafa ekki óskað eftir inngöngu sbr. 7. gr. og aðra sem stunda vinnu samkvæmt þeim samningum sem félagið hefur gert og starfa á starfssvæði félagsins um stundarsakir en eru félagar í öðru félagi.
Aukafélagar greiða fullt gjald til félagsins meðan þeir eru á félagssvæðinu, hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum félagsins, en hvorki atkvæðisrétt né kjörgengi til trúnaðarstarfa innan félagsins og þeirra félagssambanda sem það er aðili að.
Samninganefnd getur þó ákveðið við afgreiðslu einstakra mála, í tengslum við kjarasamninga, að aukafélagar hafi atkvæðisrétt.
Skyldur félagsins gagnvart aukafélögum eru hinar sömu og gagnvart aðalfélögum.

9. grein – Úrsagnir

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg. Hún skal afhent á skrifstofu félagsins.

Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru félagi er lagt hafa niður vinnu vegna kjaradeilu.

Félagsmenn halda félagsréttindum meðan þeir gegna trúnaðarstörfum í verkalýðshreyfingunni.

III. Kafli – Réttindi og skyldur félagsmanna, réttindamissir, félagsgjöld

10. grein – Réttindi fullgildra félaga

Réttindi félagsmanna og greiðenda til sjóða félagsins eru eftirfarandi, sbr. þó 8. gr:
 Málfrelsi, tillögu- og atkvæðisréttur á félagsfundum.
 Kjörgengi til trúnaðarstarfa innan félagsins og þeirra félagasambanda sem það er aðili að.
 Réttur til styrkja úr sjóðum félagsins, svo sem nánar er ákveðið í reglugerðum þeirra.
 Réttur til afnota af orlofshúsum félagsins og öðrum sameiginlegum eignum eftir því sem reglugerðir og samþykktir félagsins kveða á um.
 Réttur til aðstoðar vegna vanefnda atvinnurekenda á kjarasamningum. Réttur til að sækja námskeið / fræðslustarf á vegum félagsins, eða samtaka sem það er aðili að.
 Réttur til annarrar þjónustu sem félagið getur veitt varðandi atvinnu- og réttindamál.
Atkvæðisréttur um kjarasamninga fer eftir nánari ákvörðun félagsfundar.

11. grein – Skyldur félaga

Skyldur félagsmanna eru:
a) Að hlíta lögum félagsins, fundarsköpum, fundarsamþykktum og samningum í öllum greinum.
b) .Að sjá til þess að félagsgjöld séu dregin af launum.
c) Að gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið, nema einhver sú ástæða hamli sem félagsfundur tekur gilda. Þó getur starfandi stjórnarmaður sem verið hefur 3 ár eða lengur í stjórn félagsins samfellt skorast undan endurkjöri í jafnlangan tíma. Sama regla skal gilda um önnur trúnaðarstörf fyrir félagið nema trúnaðarmenn á vinnustöðum, þar skal gilda ákvæði í reglugerð um trúnaðarmenn.
d) Að stuðla að því að ófélagsbundnir menn gangi í stéttarfélagið og tilkynna til félagsins brot á lögum og samþykktum félagsins.

12. grein – Félagsgjöld og réttindamissir

Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi og skulu innheimt sem ákveðið hlutfall af launum en þó er heimilt að ákveða lágmarks og hámarksgjald. Félagsmenn sem greiða félagsgjald af atvinnuleysisbótum eða fæðingarorlofsgreiðslum halda áunnum réttindum hjá félaginu.
Félagsmaður sem skuldar lögboðin gjöld til félagsins fyrir 6 mánuði eða meira nýtur ekki fullra félagsréttinda, svo sem atkvæðisréttar, kjörgengis né styrkja úr sjóðum félagsins. Félagsréttindi öðlast hann ekki á ný fyrr en skuldin er að fullu greidd. Eins árs skuld varðar útstrikun af félagsskrá. Ákvæði 2. mgr. gildir ekki um þá félagsmenn sem sýnt geta fram á að iðgjöld þeirra til félagsins hafi verið dregin af launum þeirra skv. reglulega útgefnum launaseðlum. Enda hafi þeir tilkynnt félaginu um vanskil þeirra iðgjalda án ástæðulausra tafa eftir að þeim urðu vanskilin kunn.
Stjórn félagsins getur vegna sérstakra aðstæðna veitt eftirgjöf á félagsgjaldi.
Þeir félagsmenn sem látið hafa af störfum sökum aldurs eða örorku og hafa verið félagsmenn síðustu 5 ár áður en þeir létu af störfum halda félagslegum réttindum sínum, öðrum en kjörgengi og atkvæðisrétti um kjarasamninga og vinnustöðvanir. Um réttindi þeirra í sjóðum félagsins fer eftir reglugerðum þeirra.
Stjórn félagsins setur reglur um innheimtu iðgjalda. Þeim skal breytt á fundi stjórnar og dugir einfaldur meirihluti atkvæða.

13. grein – Brot á lögum félagsins og viðurlög

Ef fullgildur félagsmaður er sakaður um brot á lögum félagsins skal málið tekið fyrir á stjórnarfundi sem ákveður með einföldum meirihluta atkvæða hvort veita skuli áminningu eða víkja félagsmanni úr félaginu. Skjóta má þeim úrskurði til félagsfundar.

Vísa skal félagsmanni úr félaginu í lengri eða skemmri tíma sem að áliti félagsfundar hefur unnið gegn hagsmunum félagsins, bakað því tjón eða gert því eitthvað til tjóns, svo og hver sem ekki hlýðir lögum þess eftir gefna áminningu frá félaginu.

Úrskurði félagsfundar um áminningu eða niðurfellingu fullgildrar félagsaðildar ,má vísa til viðkomandi landssambands og Alþýðusambands Íslands, en úrskurður félagsfundar gildir þar til sambandið ákveður annað.

Hafi félagsmanni verið vikið úr félaginu á hann ekki afturkvæmt í félagið nema inntökubeiðni hans sé samþykkt á lögmætum félagsfundi.

IV. Kafli – Stjórn og trúnaðarráð

14. grein – Skipan stjórnar

Stjórn félagsins skipa 3 aðalmenn: Formaður, varaformaður og ritari. Formenn deilda félagsins eiga einnig sæti í stjórn og varaformenn deilda í forföllum þeirra. Aðalmenn skulu ekki kjörgengir sem formenn deilda á meðan þeir gegna þessum embættum. Taki formaður deildar við sem aðalmaður í stjórn félagsins tekur varaformaður deildar við formennsku hennar. Kjöri stjórnarmanna skal lýst á aðalfundi.

15. grein – Störf stjórnar

Stjórn félagsins hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Stjórnin boðar til félagsfunda, sbr. 24. gr. Hún ræður starfsmenn félagsins, ákveður laun þeirra og vinnuskilyrði í samræmi við starfskjarastefnu félagsins sbr. 22. gr.
Stjórnin fer sameiginlega með umsjón á eigum og fjárhag félagsins. Skylt er stjórn félagsins að stuðla að því að allt er varðar sögu félagsins sé sem best varðveitt.
Í starfsreglum félagsins skal nánar fjallað um ábyrgð, skyldur og verkefni stjórnar, þ.á.m. boðun funda og dagskrá, meðferð mála og ákvarðanir, hæfi og trúnaðarskyldu.

16. grein – Formaður

Formaður félagsins skal hafa yfirstjórn allra félagsmála á milli stjórnarfunda.
Formaður félagsins kveður til stjórnarfunda og stjórnar þeim. Formanni er skylt að halda stjórnarfund óski a.m.k. 2 stjórnarmenn eftir því. Formaður gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og eftirlit með því að lögum þess og samþykktum sé fylgt í öllum greinum. Varaformaður gegnir skyldum formanns í forföllum hans. Nánar skal kveðið á um hlutverk og ábyrgð formanns í starfsreglum félagsins.

17. grein – Ritari

Ritari ber ábyrgð á því að gerðarbækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundargerðir og lagabreytingar. Hann undirritar gerðarbækur félagsins ásamt formanni eða fundarstjóra. Nánar skal kveðið á um hlutverk og ábyrgð ritara í starfsreglum félagsins.

18. grein – Trúnaðarráð

Trúnaðarráð skal vera starfandi í félaginu. Í ráðinu skal eiga sæti stjórn félagsins og stjórnir deilda og auk þess fjórir félagsmenn kjörnir með sama hætti og stjórn félagsins. Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.

Trúnaðarráð kýs samninganefndir félagsins og ber ábyrgð á kjarasamningagerð þess. Í starfsreglum félagsins skal fjalla nánar um ábyrgð, skyldur og verkefni trúnaðarráðs, þ.á.m. boðun funda og dagskrá, meðferð mála og ákvarðanir, hæfi og trúnaðarskyldu.

19. grein – Kjörstjórn

Kjörstjórn skal kjörin af aðalfundi og í henni skulu eiga sæti tveir félagsmenn og tveir til vara.
Hlutverk hennar er að annast um stjórnarkjör, stjórna atkvæðagreiðslum um kjarasamninga, verkföll og allsherjaratkvæðagreiðslur skv. lögum félagsins, lögum ASÍ og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Við stjórnun atkvæðagreiðslna um kjarasamninga og verkföll skipar trúnaðarráð þriðja stjórnarmanninn og skal hann vera formaður kjörstjórnar. Við stjórnun allsherjaratkvæðagreiðslna um önnur atriði skv. lögum félagsins og/eða lögum ASÍ skipar miðstjórn ASÍ þriðja kjörstjórnarmanninn og skal hann vera formaður kjörstjórnar.

20. grein – Samninganefnd

Trúnaðaráð kýs samninganefndir félagsins. Hlutverk samninganefndar er að annast kjara-samningagerð fyrir hönd félagsins. Formaður félagsins skal vera formaður samninganefndar og varaformaður í forföllum hans. Samninganefnd ákveður hvaða félagsmenn hún kveður til samningaviðræðna hverju sinni og er heimilt að skipta með sér verkum eftir samningssviðum.

21. grein – Siðanefnd, starfsreglur og reglur um ferðakostnað og risnu.

Félagið setur sér starfsreglur og siðareglur vegna aðkomu fulltrúa félagsins að málum félagsmanna og félagsins sjálfs. Í starfsreglum skal fjalla nánar um ábyrgð, skyldur og verkefni aðalfunds, trúnaðarráðs, stjórnar, félagsfunda, stjórnarfunda og annarra þeirra er taka að sér trúnaðarstörf fyrir félagið þ.á.m. boðun funda og dagskrá, meðferð mála og ákvarðanir, hæfi fulltrúa og trúnaðarskyldu. Einnig skal fjalla nánar um rekstur skrifstofu, ráðningu starfsmanna, ársreikning félagsins, eftirlit og fjárhagsáætlun. Starfs- og siðareglum skal breytt á aðalfundi og ræður einfaldur meirihluti afgreiðslu. Stjórn félagsins setur reglur um ferðakostnað og risnu, Þeim skal breytt á aðalfundi með sama hætti og starfs- og siðareglum félagsins.
Aðalfundur félagsins kýs siðanefnd annað hvert ár að fenginni tillögu frá uppstillingarnefnd. Um skipan siðanefndar og hlutverk svo og meðferð kærumála og viðurlög skal fjallað í siðareglum félagsins.

22. grein – Launanefnd

Trúnaðarráð skipar þriggja manna launanefnd. Launanefnd fer með ákvarðanir um laun og starfskjör formanns og annarra stjórnarmanna. Nefndin skal jafnframt leggja til við stjórn almenna starfskjarastefnu félagsins vegna trúnaðarstarfa félagslega kjörinna fulltrúa og starfsmanna, sbr. 15. gr. Nefndin skal gera tillögur að breytingum á reglum um ferðakostnað og risnu fyrir stjórn.

23. grein – Val fulltrúa á þing ASÍ og sérsambanda.

Félagsfundur kýs fulltrúa á þing Alþýðusambands Íslands og sérsambanda.

V. Kafli – Fundir

24. grein – Félagsfundir

Félagsfundir fara með æðsta vald í félagslegum málefnum félagsins á milli aðalfunda.
Félagsfundir skulu haldnir þegar félagsstjórn álítur þess þörf eða minnst 50 fullgildir félagsmanna óska þess við stjórn félagsins og tilgreina fundarefni.
Fundir skulu boðaðir með minnst sólarhrings fyrirvara með uppfestum auglýsingum, í útvarpi eða bréflega. Þó má í sambandi við vinnudeilur boða fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.
Fundum félagsins skal stjórnað eftir starfsreglum stjórnar og almennum fundarsköpum. Komi upp ágreiningsatriði um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði. Komi fram ósk um skriflega atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk.

25. grein – Aðalfundur

Aðalfundur er æðsta vald í félagslegum og fjárhagslegum málefnum félagsins. Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok maí ár hvert. Aðalfundur skal boðaður með dagskrá með minnst 7 sólarhringa fyrirvara og er hann lögmætur ef löglega er til hans boðað.
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
a) Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
b) Skýrslur stjórna sjóða félagsins fyrir liðið starfsár.
c) Endurskoðaðir reikningar félagsins og sjóða lagðir fram til afgreiðslu.
d) Lýst kjöri stjórnar félagsins og trúnaðarráðs. •
e) Lýst kjöri til annarra stjórna, nefnda og ráða sem lög og reglugerðir félagsins gera ráð fyrir.
f) Kosning tveggja manna í kjörstjórn og tveggja til vara.
g) Kosning löggilts endurskoðenda félagsins og félagslegra skoðunarmanna.
h) Kosning siðanefndar.
i) Lagabreytingar, ef fyrir liggja.
j) Breytingar á starfs- og siðareglum og reglum um ferðakostnað og risnu ef tillögur þar um liggja fyrir.
k) Breytingar á reglugerðum deilda ef tillögur þar um liggja fyrir.
l) Skýrsla launanefndar fyrir liðið starfsár.
m) Ákvörðun félagsgjalda og hlutfalls í vinnudeilusjóð ef breytingar þar um liggja fyrir .
n) Önnur mál.
Ákvörðun aðalfundar er bindandi þegar einfaldur meirihlutri mættra félagsmanna hefur samþykkt þær nema annað sé sértaklega áskilið í lögum félagsins.

VI. Kafli – Kosning til trúnaðarstarfa

26. grein – Uppstillinganefnd og störf hennar

Þrír félagsmenn skulu eiga sæti í uppstillingarnefnd og þrír varamenn. Skal hún kosin með sama hætti og stjórn félagsins.
Formaður félagsins kallar nefndina saman í fyrsta sinn eftir aðalfund. Nefndin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi.
Hlutverk uppstillinganefndar er að gera tillögur um félaga í trúnaðarstöður félagsins vegna stjórnarkjörs fyrir næstu tvö ár á eftir. Þær eru:
Formaður.
Varaformaður.
Ritari.
Þrír varamenn stjórnar.
Fjóra félagsmenn í trúnaðarráð.

Uppstillinganefnd skal einnig gera tillögur um félaga í uppstillinganefnd fyrir næsta kjörtímabil og stjórnir sjúkrasjóðs, orlofssjóðs og vinnudeilusjóðs sem skulu kosnar með sama hætti og stjórn félagsins.

Uppstillingarnefnd skal leggja tillögur um félaga í allar trúnaðarstöður félagsins fyrir trúnaðarráð fyrir 20. febrúar á kosningaári. Hverjum fullgildum félagsmanni er heimilt að leggja fram tillögur við uppstillinganefnd um félagsmenn í þau trúnaðarstörf sem kjósa skal til.

27. grein – Trúnaðarráð og framlagning lista við stjórnarkjör

Trúnaðarráð leggur fram lista til stjórnarkjörs í félaginu með tillögu um alla þá sem kjósa skal eigi síðar en 1. mars. Einnig leggur trúnaðarráð fram tillögu um fulltrúa í uppstillingarnefnd og stjórnir sjóða. Ef aðrar tillögur koma fram á trúnaðarráðsfundi en uppstillingarnefnd leggur fram, skal trúnaðarráð kjósa á milli þeirra. Við val á félagsmönnum til trúnaðarstarfa skal gætt jafnræðis milli kynja og milli starfsgreina.
Þegar staðfest tillaga trúnaðarráðs liggur fyrir auglýsir kjörstjórn hverjir skipi lista til stjórnarkjörs auk fulltrúa í uppstillinganefnd og stjórnir sjóða og gefur félagsmönnum a.m.k. 14 sólarhringa frest til að bera fram aðra lista. Listi trúnaðarráðs til stjórnarkjörs skal ætíð vera A-listi. Er hvert það framboð gilt sem fram kemur innan þess tíma, er fullmannað og hefur skriflegt samþykki þeirra sem eru í framboði og meðmæli a.m.k. 30 fullgildra félaga.

28. grein – Allsherjaratkvæðagreiðsla við stjórnarkjör

Komi fram fleiri en einn listi skal kjörstjórn láta kjósa um þá í allsherjaratkvæðagreiðslu í fyrsta lagi 1. apríl og í síðasta lagi 10. apríl. Komi hins vegar ekki fram fleiri listar teljast þeir félagsmenn sem trúnaðarráð hefur gert tillögu um sjálfkjörnir. Skylt er að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu við kjör stjórnar, annarra en formanna deilda sem sæti eiga í stjórn. Um allsherjaratkvæðagreiðslu skal fara eftir reglugerð ASÍ.
Stjórnarmenn, uppstillingarnefnd og stjórnir sjóða skulu kosin til tveggja ára. Kosningu skal lýst á aðalfundi og tekur þá nýkjörin stjórn við félaginu.

VII. Kafli – Fjármál

29. grein – Útgjöld

Af tekjum félags skal greiða öll útgjöld þess. Við meiri háttar ráðstafanir á eigum félagsins þarf samþykki trúnaðarráðs. Um fjármál félagsins fer og skv. lögum og viðmiðunarreglum ASÍ.

30. grein – Ársreikningur

Semja skal ársreikning fyrir félagið í heild og sjóði þess samkvæmt lögum, reglum og góðri reikningsskilavenju. Í starfsreglum félagsins skal fjalla nánar um ársreiking og endurskoðun.

31. grein – Skoðunarmenn og löggilt endurskoðun sjóða félagsins

Tveir félagslegir skoðunarmenn skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar við þá sé þess þörf. Skoðunarmenn eru kosnir á aðalfundi. Hlutverk þeirra er m.a. að hafa eftirlit með því að fjármunum félagsins sé varið til þeirra verkefna sem félagsfundur og/eða stjórn hafa ákveðið. Auk athugunar hinna félagskjörnu skoðunarmanna er stjórn félagsins skylt að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga og fjárreiður félagsins í lok hvers reikningsárs. Reikningar félagsins skulu liggja frammi, til skoðunar fyrir félagsmenn, 7 dögum fyrir aðalfund.

32. grein – Sjóðir félagsins

Sjóðir í eigu eða vörslu félagsins skulu vera: Félagssjóður, sjúkrasjóður, orlofssjóður, vinnudeilusjóður, svo og aðrir sjóðir sem stofnaðir kunna að verða. Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður skulu hafa sérstaka reglugerð sem samþykkja þarf á aðalfundi. Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skuli vera, hvernig verja skuli fé hans og hvernig honum skuli stjórnað. Reglugerðir og breytingar á þeim skulu bornar upp til samþykktar á aðalfundi félagsins og taka gildi hljóti þær samþykki einfalds meirihluta fundarmanna.

Sjóðir félagsins skulu ávaxtaðir á tryggan hátt í ríkisskuldabréfum, í ríkistryggðum skuldabréfum í bönkum eða í sparisjóðum, í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign eða á annan hátt er stjórn félagsins og trúnaðarráð metur tryggan og sem samræmast reglum ASÍ þar að lútandi.

Tekjur félagsins skiptast milli sjóðanna samkvæmt ákvæðum í reglugerðum þeirra.
Ársskýrslur sjóða skulu tilbúnar eigi síðar en 15. apríl ár hvert og skulu lagðar fyrir aðalfund félagsins ár hvert.

33. grein – Félagssjóður

Til eigna félagsins teljast félagssjóður og vinnudeilusjóður og skal stjórn félagsins annast vörslu og ávöxtun þeirra og bera ábyrgð á þeim gagnvart aðalfundi. Félagssjóður greiðir allan almennan kostnað af starfsemi félagsins, svo sem því sameiginlega starfi sem unnið er og þeim kostnaði sem félagið ber vegna aðildar að landsamböndum eða heildarsamtökum launafólks. Að öðru leyti skal hver sjóður standa straum af sínum kostnaði samkvæmt reglugerð viðkomandi sjóðs.

34. grein – Sjúkrasjóður

Sjúkrasjóður er samtryggingarsjóður þeirra sem greitt er af sjúkrasjóðsiðgjald. Meginhlutverk sjóðsins er að greiða sjóðfélögum launatap vegna veikinda eða slysa eftir að greiðslum samkvæmt kjarasamningi lýkur. Stjórn sjóðsins er sjálfstæð í störfum sínum og ábyrg gagnvart aðalfundi félagsins. Hún annast vörslu og ávöxtun sjóðsins og ber ábyrgð á honum gagnvart aðalfundi. Stjórn sjúkrasjóðs leggur fram tillögu að reglugerð sjóðsins og breytingar á henni fyrir aðalfund til samþykktar

35. grein – Orlofssjóður

Orlofssjóði er ætlað að stuðla að töku orlofs þeirra sem greitt er af orlofssjóðsiðgjald. Orlofssjóður getur staðið fyrir uppbyggingu og rekstri orlofshúsa til endurleigu eða styrkt sjóðsfélaga á annan hátt til töku orlofs. Stjórn sjóðsins er sjálfstæð í störfum sínum og ábyrg gagnvart aðalfundi félagsins. Hún annast vörslu og ávöxtun sjóðsins og ber ábyrgð á honum gagnvart aðalfundi. Stjórn orlofssjóðs leggur fram tillögu að reglugerð sjóðsins og breytingar á henni fyrir aðalfund til samþykktar.

36. grein – Vinnudeilusjóður

Vinnudeilusjóður skal nýttur í kjaraviðræðum og taki félagið ákvörðun um aðgerðir í kjaradeilu svo sem verkföll. Vinnudeilusjóði er ætlað að styðja félagsmenn fjárhagslega, missi þeir laun vegna löglega boðaðrar vinnustöðvunar félagsins eða löglega boðaðs verkbanns atvinnurekenda sem gera kjarasamning við félagið. Stjórn vinnudeilusjóðs leggur fram tillögu að reglugerð sjóðsins og breytingar á henni fyrir aðalfund til samþykktar.

VIII. Kafli – Lagabreytingar og allsherjaatkæðagreiðsla

37. grein – Laga- og reglugerðarbreytingar

Lögum þessum má breyta á aðalfundi félagsins enda hafi breytinganna verið getið í fundarboði. Einnig er heimilt að breyta lögum á félagsfundi, hafi lagabreytingarnar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði. Jafnframt er heimilt að breyta lögum félagsins með allsherjaratkvæðagreiðslu skv. reglugerð ASÍ þar að lútandi. Tillögu til laga- eða reglugerðabreytinga, sem einstakir félagsmenn vilja koma á framfæri, skal skila til félagsstjórnar eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.
Til þess að breytingin nái fram að ganga á fundi verður hún að vera samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða fullgildra félagsmanna. Meirihluta atkvæða þarf til lagabreytinga í allsherjaratkvæðagreiðslu.

Um sameiningu félaga skal fjallað á sama hátt og lagabreytingar.

Breytingar á lögunum koma fyrst til framkvæmda er miðstjórn ASÍ og hlutaðeigandi landssamband hefur staðfest þær.

38. grein – Allsherjaratkvæðagreiðsla

Allsherjaratkvæðagreiðslu skal viðhafa:
 Við stjórnarkjör í félaginu sbr. 28. gr.
 Þegar lögmætur félagsfundur samþykkir að viðhafa allherjaratkvæðagreiðslu.
 Þegar stjórn félagsins og trúnaðarráð samþykkir ályktun þar um.
 Minnst 1/10 hluti fullgildra félagsmanna krefst þess skriflega.
 Viðkomandi landssamband eða miðstjórn ASÍ fyrirskipar það.
 Lög ASÍ eða landssambands fyrirskipar það

Slíkar atkvæðagreiðslur er þó aðeins hægt að viðhafa um mál sem lögð eru þannig fyrir að hægt er að svara já eða nei eða kjósa milli tveggja tillagna.

IX. Kafli – Félagsslit o.fl.

39. grein – Félagsslit

Félaginu verður ekki slitið nema 3/4 allra félagsmanna samþykki það að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu.

Verði samþykkt að leggja félagið niður skal Alþýðusamband Íslands varðveita eignir þess þar til annað stéttarfélag er stofnað með sama tilgangi á félagssvæðinu. Fær það félag þá umráð eignanna að áskildu samþykki miðstjórnar Alþýðusambandsins.

Um úrsögn félagsins úr ASÍ eða samtökum sem aðild eiga að því fer samkvæmt lögum ASÍ.

Breytingar á lögum samþykktar á aðalfundi Verkalýðsfélags Snæfellinga 2016 og staðfestar af miðstjórn ASÍ 20.4 2016.